Teorie kompresoru

Škodlivý prostor

Prostor mezi horní úvratí pístu a spodní části hlavy kompresoru (ventilová deska). V tomto prostoru se při kompresi hromadí zbytek par chladiva, které nejsou vytlačeny pístem. Tento prostor je tedy nevyužit. (Poznámka: Scroll kompresor nemá škodlivý prostor).

Teorie kompresoru - Diagram činnosti pístového kompresoru

Teorie kompresoru – Diagram činnosti pístového kompresoru

Tlakový poměr – míra stlačení

Vyjadřuje poměrem mezi výtlačným a sacím tlakem. U jednostupňových kompresorů je to poměr mezi sacím a kondenzačním tlakem. Čím je větší tlakový poměr mezi kondenzačním a vypařovacím tlakem, tím je menší množství dopravovaných par chladiva. Bude-li se sací tlak (vypařovací teplota) snižovat (nelze dělat neomezeně), dojde k zvyšování tlakového poměru a ke snižování dopravovaného množství par úměrně k velikosti škodlivého prostoru. Dopravované množství par chladiva poklesne na nulu, a par chladiva bude jen takové množství, že vyplní pouze škodlivý prostor kompresoru, a výtlačný ventil se neotevře. Při zpětném pohybu pístu do dolní úvratě zaplní páry chladiva ze škodlivého prostoru prostor válce (vnitřní expanze), a při opětovném pohybu pístu do horní úvratě jsou expandované páry opět stlačeny do škodlivého prostoru. Kompresor pracuje tzv. naprázdno, bez komprese. Kompresor vykonává pouze vnitřní práci, cyklus stlačení-expanze par chladiva ve škodlivém prostoru.

Objemová účinnost

Poměr objemu skutečně nasátých par chladiva k objemu proběhnutému pístem.

Dopravní účinnost

Je vždy menší než objemová účinnost. Způsobuje ji netěsnost ventilů, pístů a ohřívání nasávaných par chladiva elektrickým motorem kompresoru. Páry chladiva zvětšují svůj objem, a tím snižují hmotnostní množství nasávaných par.