Základní dělení kompresorů

Teplotní rozsah použití (vypařovací teploty)

 • Nízkoteplotní rozsah – rozsah vypařovacích teplot od -35 oC do -10 oC. Do této skupiny patří kompresory pro chlazení a některé speciální oblasti průmyslového chlazení.
 • Střední a vysoké vypařovací teploty – rozsah vypařovacích teplot od -25 oC do +15 oC. Do této skupiny náleží převážná většina kompresorů používaných v chladicí technice.
 • Klimatizační rozsah – rozsah vypařovacích teplot od 0 oC do +15 oC. Tyto kompresory mohou být obvykle použity i pro tepelná čerpadla, která pracují s hraniční vypařovací teplotou až -25 oC.

Utěsnění klikové hřídele

 • Ucpávkové – motor a kompresor (válec) je spojen jednou pohonnou hřídelí, ale navzájem jsou od sebe prostorově odděleny.
  • pro dvojčinné písty – těsní se posuvný pohyb hřídele,
  • pro jednočinné písty – těsní se rotující hřídel.
 • Polohermetické – motor i kompresor je uložen v celistvém, uzavřeném, ale mechanicky rozpojitelném obalu.
 • Hermetické – motor a kompresor je umístěn v jednom nerozebíratelném obalu.

Pohyb pístu

 • S vratným pohybem pístu, souproudý – páry chladiva jsou nasávané do klikové skříně kompresoru, kde dochází k mísení chladiva s olejem.
 • S vratným pohybem pístu, protiproudý – páry chladiva jsou nasávány jen do válce. Ventilová deska pístu je silně namáhána.
 • S krouživým pohybem pístu.
  • Křídlové s rotačním pístem – nelze použít pro větší výkony, rychlejší opotřebení a vlivem větších netěsností nízká dopravní účinnost, tyto kompresory se používají pro vývěvy.
  • Křídlové bez ventilového rozvodu.
  • S valivým pístem – nevhodné pro větší výkony, rychlé opotřebení, větší netěsnosti, nízká dopravní účinnost. Uplatnění v menších klimatizačních systémech.
  • Membránové bez pohyblivého pístu.
  • Lamelové.
  • Šroubové – při použití v klimatizační technice se šroubovice utěsňují těsnícími lištami, aby neklesala dopravní účinnost. Pro odvod třecího tepla a zvýšení těsnosti se používá vstřiku většího množstvím oleje. Olej ovšem musí být ve výtlaku kompresoru co nejdokonaleji oddělen od chladiva a vrácen zpět (odlučovač, separátor oleje).
  • Turbokompresory – princip je založen na přeměně kinetické energie na tlakovou.

Ventilové ústrojí

Na rozdíl od pístových strojů, kde jsou ventily nuceně ovládány, pracují pístové kompresory s ventily samočinnými, nebo-li, jsou ovládány rozdílem tlaků.

Ventilové ústrojí se dělí:

 • Talířové ventily s pružinou – velká hmota ventilu, vhodné pouze pro nízké otáčky.
 • Talířové ventily kroužkové – sestava na sobě poskládaných a lisovaných planžet. Vhodné pro vysokootáčkové motory.
 • S pevným uložením – neumožňuje zdvih sestavy výtlačného ventilu.
 • S pružným uložením – pružná podložka umožní zdvih sestavy výtlačného ventilu při nasátí kapaliny (kapalinový ráz).
 • Jazýčkové ventily – nejjednodušší a nejspolehlivější řešení.

Mazání kompresoru

 • rozstřikovací,
 • brodivé,
 • tlakové.

Zajištění dostatečného mazání kompresoru především při startu má zásadní vliv na životnost kompresoru. Příliš dlouho stojící kompresor v okamžiku startu není dostatečně mazán. Aby bylo bezpečně zajištěno, že se potřebné množství oleje dopraví do všech částí kompresoru, musí být kompresor ponechán v činnosti pokud možno co nejdelší dobu. Jestliže samotný olej z kompresoru dále cirkuluje chladicím okruhem, musí být zajištěna taková doba chodu kompresoru, aby byl zaručen návrat dostatečného množství oleje zpět do kompresoru. Čím více jsou chladiva mísitelná s oleji, tím hůře, protože dochází k nežádoucímu unášení oleje dále po chladicího okruhu.

Kapalinový ráz

Nežádoucím jevem při startu a chodu kompresoru je kapalinový ráz. Kapalinové rázy jsou důsledkem zpěnění oleje v klikové skříni kompresoru. Zpěnění oleje způsobuje vařící chladivo rozpuštěné v oleji. Protože je kapalina ve válci kompresoru nestlačitelná, může dojít k destrukci pístu a ventilů. Zpěněný olej samozřejmě nedostatečně smáčí třecí plochy v kompresoru. Kapalinový ráz může také být způsoben nežádoucím nasátím kapalného chladiva, které se nestačí ještě před vstupem do sání kompresoru z nějakého důvodu bezpečně odpařit. Kompresory Scroll jsou díky své konstrukci velmi odolné, a vydrží bez zničení i občasné kapalinové rázy. Kapalinový ráz se projevuje jednak nezvyklým zvukovým projevem, a také silnými vibracemi.