Bezpečnostní třídy chladiv

Zařazení chladiv do skupin

 • Skupina 1 – nehořlavá chladiva (HCFC, HFC).
 • Skupina 2L – mírně hořlavá chladiva (HFC, HFO).
 • Skupina 2 – hořlavá chladiva (HCFC).
 • Skupina 3 – vysoce hořlavá chladiva (HC).
1 2L 2 3
A 11, 12, 13, 13B, 22, 23, 134a, 401A-B-C, 402A-B, 404a, 407A, 407B, 407C, 407F, 410A-B, 417A, 422A-D, 437A, 500, 501, 502, 503, 504, 507A, 507B, …. 744 32, 1234yf, 1234ze, 143a 142b, 152a, 406A, 415A, 439A, 512A 50, 170, 290, 1150, 1270, 600a, 601a, 429A, 430A, 431A, 432A, 433A-C, 435A, 436A, 441A, 510A, 511a, E170
B 30,123, 245fa 717

Rozdělení chladiv ISO 817 (ASHRAE 34)

Rychlost hoření Nízká toxicita Vysoká toxicita
Nehořlavé A1 B1
Málo hořlavé < 10 cm/s A2L B2L
Hořlavé ≥ 10 cm/s A2 B2
Vysoce hořlavé A3 B3

Manipulace s hořlavými chladivy skupiny 2L

Při manipulaci a servisních činnostech s chladivy skupiny 2L se musí dodržovat několik zásad. Dodržením těchto pracovních postupů se pak zacházení s hořlavými chladivy v podstatě neliší od činností s nehořlavými chladivy HFC skupiny 1.

Rizikem hořlavých chladiv je hromadění unikajícího chladiva těžšího než vzduch s možností vytváření dočasných hořlavých zón ve formě lokálních míst. Jiskra s určitou tepelnou energií, nebo otevřený plamen, mohou způsobit vzplanutí, výbuch a nekontrolované šíření plamene.

Manipulace s vysoce hořlavými chladiva skupiny 3

Při práci a manipulaci s vysoce hořlavými chladivy skupiny A3 se musí používat nářadí a přístroje, které jsou schváleny pro ATEX zónu. Při činnostech s vysoce hořlavými chladivy vždy používejte detektory úniku chladiv.

Chladiva zařazená v bezpečnostní třídě A3 představují vysoké riziko vzniku požáru a výbuchu, než chladiva třídy 2L. I slabá jiskra o nízké energii (statická jiskra z oblečení, jiskření na nářadí, dopad nářadí se zajiskřením, špatné uzemnění el. přístrojů, atd.), způsobí výbuch, požár.

Servisní vybavení a pracovní nástroje pro činnost s hořlavými chladivy třídy 2L

Pro práci s chladivy třídy 2L mohou být i nadále používány standardní servisní nástroje, mezi které patří například manometry, vakuometry, servisní tlakové hadice, atd. El. přístroje pro práci s chladivy třídy 2L musí být takové el. konstrukce, aby nebyly zdrojem dostatečné vysokoenergetické jiskry. Především se jedná o nevhodné komutátorové motory, pohánějící především odsávací stanice a vývěvy. Zdrojem el. jiskry pro vzplanutí hořlavého chladiva třídy 2L může být u těchto přístrojů i klasický el. vypínač, proto se doporučuje zapínat příslušné zařízení externím vypínačem, nikoliv přímo vypínačem na zařízení!

Vývěvy pro odsávání hořlavých chladiv třídy 2L

Vývěvy pro odsávání hořlavých chladiv třídy 2L musí být schváleny pro třídu hořlavých chladiv 2L. Lze použít i standardní vývěvy s EC motorem (bezkomutátorový motor), kde jediným zdrojem jiskření je hlavní el. vypínač na vývěvě, ale pouze za podmínky, že tento el. vypínač je již v poloze zapnuto před začátkem činností (před připojení na el. síť), a vývěva je až poté zapnuta externím el. vypínačem umístěným ve vzdálenosti min. 3m od místa servisních činností (myšleno např. zasunutím zástrčky do zásuvky). Vývěva musí být umístěna v dobře větraném prostoru, aby nedocházelo k vytváření výbušných směsí. Ve většině případů se odsáté páry hořlavého chladiva třídy 2L zařízením bez problémů rozptýlí po okolí.

Standardní odsávačky nehořlavých chladiv

Standardní odsávačky nehořlavých chladiv nejsou pro odsávání hořlavých chladiv třídy 2L vhodné, protože mohou obsahovat několik zdrojů jiskření (el. vypínače, el. relé, el. tlakové spínače). Hořlavé chladivo z nich může nekontrolovatelně unikat a vytvořit nebezpečné výbušné prostředí. Tato rizika představují nebezpečí, a proto se klasické odsávačky nesmí používat pro hořlavá chladiva. Pro hořlavá chladiva třídy 2L se musí používat speciální odsávačky.

Tlakové láhve pro hořlavá chladiva

Hořlavá chladiva se musí odsávat do tlakových lahví určených pouze pro hořlavá chladiva. Tlakové láhve musí být vyvakuované (zbavené vzduchu). Hořlavá chladiva se nesmí v žádném případě míchat s jinými druhy chladiv. Tlaková láhev musí být označena, že obsahuje hořlavé chladivo.

Specifikace tlakové láhve

 • Bílá barva pláště s červeným pruhem (límcem) v horní části (hořlavý pln),
 • levotočivý závit na ventilu láhve,
 • minimální testovací tak 48 bar,
 • znovuzískané chladivo se plní do max. 60 % kapacity nádoby,
 • chladiva HC (např. propan) se plní do 45 % maximální hmotnosti náplně HFC chladiv.

Přeprava hořlavých chladiv

Hořlavá chladiva se musí přepravovat na otevřené korbě vozidla. V uzavřených prostorech automobilů musí být zajištěno dostatečné větrání.

Detektory úniků chladiv

Detektory určené pro běžná chladiva HCFC a HFC nemusí být dostatečně citlivé pro hořlavá chladiva. Pro hořlavá chladiva se musí používat speciální detektory a detekční prostředky.

Bezpečnostní opatření pro místo, kde je prováděn servis zařízení s obsahem hořlavých chladiv HC

 • V okruhu 3 m od místa provádění servisní činnosti nesmí být přítomný žádný zdroj zapálení, jiskření, plamene (el. spoje, klixony, presostaty, el. stykače, hořáky),
 • místo musí být dostatečně trvale větráno,
 • místo musí být monitorováno detektorem na únik látek HC (uhlovodík).

Rozhodující je množství náplně chladiva, nebo četnost opakování. Několik gramů HC chladiva náplně zařízení se nemusí monitorovat. Odlišná situace nastává v případě opakování opravy na stejném místě, nebo u zařízení s několika kg náplně hořlavého chladiva HC.