Chladiva – změny v legislativě od 1. 1. 2020

Zákazy se vždy vztahují na určitou skupinu výrobků, nebo okruh činností. Zákazy se nikdy nevztahují na provoz zařízení.

Zákaz uvádění F-plynů na trh

Zákaz použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování GWP 2500 a vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 t CO2-eq a více.

Zákaz uvádění zařízení na trh s náplní F-plynů

Zákaz uvádět na trh stacionární chladicí zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 2500 a vyšším, nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, s výjimkou zařízení určeného pro aplikace navržené k chlazení výrobků na teploty nižší než -50 °C.

Zákaz uvádění nových zařízení na trh

Centrální chladicí systémy pro komerční použiti s měrným výkonem min. 40 kW s obsahem F-plynů s GWP 150 a vyšším. Výjimku tvoři kaskádní systémy, které v primárním okruhu obsahuji F-plyn s GWP nižším než 1500.
Mobilní pokojové klimatizace obsahující F-plyny s GWP 150 a vyšším.
Split klimatizační jednotky obsahující méně než 3 kg F-plynů s GWP vyšším než 750.

Definice pojmu servis zařízení

Servis zařízení zahrnuje všechny činnosti kromě znovuzískávání a kontrol těsnosti, které představují zásah do chladicích okruhů!
Stanovené výjimky:

 • Zařízení vyrobené pro aplikace k chlazení výrobků pod -50 °C.
 • Vojenská zařízení (zabraně, střelivo a válečný materiál určený výhradně pro vojenské účely), nikoli např. chladicí box ve vojenské kantýně.

Zákaz servisu od 1. 1. 2020

Zákaz servisu zařízení s náplní odpovídající 40 t CO22-eq a více, které obsahuji F-plyny s GWP 2500 a vyšším.
Tabulka ukazuje maximální množství velikosti náplně chladiva v kg odpovídající 40 t CO2-eq v zařízení. Pro servis zařízení je možné použít regenerované a recyklované F-plyny s GWP 2500 a vyšším.

Maximální množství náplně chladiva
Chladivo Obchodní název GWP Max. obsah (kg)
R23 14800 2,7
R125 3500 11,43
R404A 3922 10,20
R422A ISCEON® MO79 3143 12,73
R422D ISCEON® MO29 2729 14,66
R428A RS52 3607 11,09
R434A RS45 3245 12,33
R507 3985 10,04
R508A 13214 3,03
R508B Suva 95 13396 2,99
  ISCEON® MO89 3805 10,51

Zákaz servisu až na výjimky:

Recyklované F-plyny

Recyklací se rozumí opětovné použití znovuzískaných F-plynů po základním přečištění. Do 31. 12. 2029 bude možné pro servis použít recyklované F-plyny s GWP 2500 a vyšším a které se používají při údržbě nebo servisu stávajícího chladicího zařízení pod podmínkou, že byly z daného zařízení znovu získány. Tyto recyklované F-plyny může použít pouze podnik, který je znovu získal v rámci údržby nebo servisu, nebo podnik, pro nějž byly v rámci údržby nebo servisu znovu získány.

Regenerované F-plyny

Regenerací se rozumí přepracování znovuzískaných F-plynů tak, aby odpovídaly vlastnostem nově vyrobené látky s ohledem na jejich zamýšlené použití. Do 31. 12. 2029 bude možné pro servis použít regenerované F-plyny s GWP 2500 a vyšším a které se používají při údržbě nebo servisu stávajícího chladicího zařízení pod podmínkou, že byly označeny v souladu s čl. 12 odst. 6 Nařízení 517/2014.

Podmínky pro použití recyklovaných a regenerovaných F-plynů

F-plyny musí být označené štítkem, na němž je uvedeno:

 • daná látka byla regenerována nebo recyklována,
 • údaje o čísle šarže,
 • název a adresa regeneračního nebo recyklačního zařízení.

Tlakové láhve musí být označené s informací, že obsahujících regenerované nebo recyklované chladivo.
Manipuluje-li se při servisu s chladivem, musí se do záznamů uvést:

 • chladivo je znovuzískané při servisní činnosti,
 • s chladivem je následně dále nakládáno:
  • recyklace (základní přečištění s následným použitím pro servis stávajícího chladicího zařízení pod podmínkou, že bylo z daného zařízení znovu získáno),
  • recyklace a předání organizaci, pro kterou byly F-plyny v rámci údržby nebo servisu zařízení znovu získány,
  • chladivo odvezeno k regeneraci,
  • chladivo odvezeno k likvidaci.

Přeprava znovuzískaného chladiva s GWP 2500 a vyšším

Znovuzískané chladivo přepravované za účelem recyklace nebo regenerace, lze přepravovat za podmínky, že je správně označené. Znovuzískané chladivo určené ke zneškodnění je nebezpečný odpad a musí se přepravovat v režimu ADR!

Provoz zařízení s F-plyny

Provoz zařízení do 40 t CO2-eq

 • Zákaz uvádění zařízení na trh!
 • Provoz zařízení bez omezení.
 • Nad 5 t CO2-eq povinné záznamy a kontroly.
 • Servis bez omezení (je možné použít i nové chladivo).

Provoz zařízení nad 40 t CO2-eq

 • Zákaz uvádění zařízení na trh!
 • Provoz bez omezení.
 • Servis s omezením (do 31. 12. 2029 je možné použít pouze recyklované nebo regenerované chladivo).
 • Při úniku nelze doplnit novým chladivem!
 • Po retrofitu možné servisovat bez omezení.

Sankce

Sankce za nedodržení legislativy stanovuje zákon č. 73/2012 mimo jiné pokud:

 • Certifikovaná osoba NEZAJISTÍ recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění znovuzískaných F-plynů (do 1mil. Kč).
 • Certifikovaná osoba použije v rozporu s 517/2014 F-plyny s GWP 2500 nebo vyšším při servisu zařízení s náplní 40 t CO2-eq nebo více (do 1,5 mil. Kč).
 • Osoba uvede v rozporu s 517/2014 na trh výrobky s obsahem F-plynů (do 1,5 mil. Kč).

Vysvětlení pojmů

Znovuzískávání

Sběr, odebírání a skladování fluorovaných skleníkových plynů z výrobků, například ze strojního a jiného zařízení a z nádob s uzavřeným prostorem (sběračů, tlakových nádob) během servisu nebo před jejich řádnou likvidací.

Recyklace

Opětovné použití znovu získaných fluorovaných skleníkových plynů po procesu základního přečištění (filtrace, sušení). V případě recyklování chladiv zahrnuje tato činnost také plnění chladiva zpět do stávajících zařízení za předpokladu, že byly z těchto zařízení znovu získány. Povoluje se používání i těch chladiv, která mají GWP vyšší než 2500 až do 31. 12. 2029 pro údržbu a servis stávajících zařízení. Ta-ková recyklovaná chladiva smí použít pouze ten podnik, který provedl znovuzískání jako součást servisu nebo údržby, nebo ten podnik, pro který bylo znovuzískání jako součást servisu nebo údržby provedeno. Nádoby s recyklovaným chladivem musí být řádně označeny.

Regenerace

Průmyslové přepracování (filtrace, sušení, destilace, chemické zpracování a obdobné postupy) znovuzískaných skleníkových plynů tak, aby výsledkem byl produkt stejné kvality, jako je chladivo nové. Regenerace je záležitostí profesionálních obchodníků s plyny (chladivy) a výrobců chladiv. Povoluje se používání i těch chladiv, která mají GWP vyšší než 2500 až do 31. 12. 2029 pro údržbu a servis stávajících zařízení. Nádoby s regenerovaným chladivem musí být řádně označeny.

Zneškodnění

Likvidace, zničení, je proces trvalé přeměny nebo rozložení fluorovaného skleníkového plynu zcela nebo z větší části na jednu nebo více stabilních látek, u nichž se už nejedná o fluorované skleníkové plyny. Zneškodnění může provádět pouze ten výrobce chladiv, který má odpovídající technologické zařízení.

Využití recyklovaných nebo regenerovaných chladiv by mělo mít přednost před zneškodněním. F-plyny jsou mimořádně cenné, především ty, které pracují ve stávajících zařízeních a v dohledné době nebo později budou moci být recyklovány. Tato chladiva jsou důležitá pro servis a údržbu i na zařízeních s chladivy, která buď už vůbec na trhu nebudou, nebo budou příliš drahá.