Chladiva – změny v legislativě od 1. 1. 2020

Zákazy se vždy vztahují na určitou skupinu výrobků, nebo okruh činností. Zákazy se nikdy nevztahují na provoz zařízení.

Zákaz uvádění F-plynů na trh

Zákaz použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování GWP 2500 a vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 t CO2-eq a více.

Zákaz uvádění zařízení na trh s náplní F-plynů

Zákaz uvádět na trh stacionární chladicí zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 2500 a vyšším, nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, s výjimkou zařízení určeného pro aplikace navržené k chlazení výrobků na teploty nižší než -50 °C.

Zákaz uvádění nových zařízení na trh

Centrální chladicí systémy pro komerční použiti s měrným výkonem min. 40 kW s obsahem F-plynů s GWP 150 a vyšším. Výjimku tvoři kaskádní systémy, které v primárním okruhu obsahuji F-plyn s GWP nižším než 1500.
Mobilní pokojové klimatizace obsahující F-plyny s GWP 150 a vyšším.
Split klimatizační jednotky obsahující méně než 3 kg F-plynů s GWP vyšším než 750.

Definice pojmu servis zařízení

Servis zařízení zahrnuje všechny činnosti kromě znovuzískávání a kontrol těsnosti, které představují zásah do chladicích okruhů!
Stanovené výjimky:

 • Zařízení vyrobené pro aplikace k chlazení výrobků pod -50 °C.
 • Vojenská zařízení (zabraně, střelivo a válečný materiál určený výhradně pro vojenské účely), nikoli např. chladicí box ve vojenské kantýně.

Zákaz servisu od 1. 1. 2020

Zákaz servisu zařízení s náplní odpovídající 40 t CO2-eq a více, které obsahuji F-plyny s GWP 2500 a vyšším.
Tabulka ukazuje maximální množství velikosti náplně chladiva v kg odpovídající 40 t CO2-eq v zařízení. Pro servis zařízení je možné použít regenerované a recyklované F-plyny s GWP 2500 a vyšším.

Maximální množství náplně chladiva
Chladivo Obchodní název GWP Max. obsah (kg)
R23 14800 2,7
R125 3500 11,43
R404A 3922 10,20
R422A ISCEON® MO79 3143 12,73
R422D ISCEON® MO29 2729 14,66
R428A RS52 3607 11,09
R434A RS45 3245 12,33
R507 3985 10,04
R508A 13214 3,03
R508B Suva 95 13396 2,99
  ISCEON® MO89 3805 10,51

Zákaz servisu až na výjimky:

Recyklované F-plyny

Recyklací se rozumí opětovné použití znovuzískaných F-plynů po základním přečištění. Do 31. 12. 2029 bude možné pro servis použít recyklované F-plyny s GWP 2500 a vyšším a které se používají při údržbě nebo servisu stávajícího chladicího zařízení pod podmínkou, že byly z daného zařízení znovu získány. Tyto recyklované F-plyny může použít pouze podnik, který je znovu získal v rámci údržby nebo servisu, nebo podnik, pro nějž byly v rámci údržby nebo servisu znovu získány.

Regenerované F-plyny

Regenerací se rozumí přepracování znovuzískaných F-plynů tak, aby odpovídaly vlastnostem nově vyrobené látky s ohledem na jejich zamýšlené použití. Do 31. 12. 2029 bude možné pro servis použít regenerované F-plyny s GWP 2500 a vyšším a které se používají při údržbě nebo servisu stávajícího chladicího zařízení pod podmínkou, že byly označeny v souladu s čl. 12 odst. 6 Nařízení 517/2014.

Podmínky pro použití recyklovaných a regenerovaných F-plynů

F-plyny musí být označené štítkem, na němž je uvedeno:

 • daná látka byla regenerována nebo recyklována,
 • údaje o čísle šarže,
 • název a adresa regeneračního nebo recyklačního zařízení.

Tlakové láhve musí být označené s informací, že obsahujících regenerované nebo recyklované chladivo.
Manipuluje-li se při servisu s chladivem, musí se do záznamů uvést:

 • chladivo je znovuzískané při servisní činnosti,
 • s chladivem je následně dále nakládáno:
  • recyklace (základní přečištění s následným použitím pro servis stávajícího chladicího zařízení pod podmínkou, že bylo z daného zařízení znovu získáno),
  • recyklace a předání organizaci, pro kterou byly F-plyny v rámci údržby nebo servisu zařízení znovu získány,
  • chladivo odvezeno k regeneraci,
  • chladivo odvezeno k likvidaci.

Přeprava znovuzískaného chladiva s GWP 2500 a vyšším

Znovuzískané chladivo přepravované za účelem recyklace nebo regenerace, lze přepravovat za podmínky, že je správně označené. Znovuzískané chladivo určené ke zneškodnění je nebezpečný odpad a musí se přepravovat v režimu ADR!

Provoz zařízení s F-plyny

Provoz zařízení do 40 t CO2-eq

 • Zákaz uvádění zařízení na trh!
 • Provoz zařízení bez omezení.
 • Nad 5 t CO2-eq povinné záznamy a kontroly.
 • Servis bez omezení (je možné použít i nové chladivo).

Provoz zařízení nad 40 t CO2-eq

 • Zákaz uvádění zařízení na trh!
 • Provoz bez omezení.
 • Servis s omezením (do 31. 12. 2029 je možné použít pouze recyklované nebo regenerované chladivo).
 • Při úniku nelze doplnit novým chladivem!
 • Po retrofitu možné servisovat bez omezení.

Sankce

Sankce za nedodržení legislativy stanovuje zákon č. 73/2012 mimo jiné pokud:

 • Certifikovaná osoba NEZAJISTÍ recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění znovuzískaných F-plynů (do 1mil. Kč).
 • Certifikovaná osoba použije v rozporu s 517/2014 F-plyny s GWP 2500 nebo vyšším při servisu zařízení s náplní 40 t CO2-eq nebo více (do 1,5 mil. Kč).
 • Osoba uvede v rozporu s 517/2014 na trh výrobky s obsahem F-plynů (do 1,5 mil. Kč).

Vysvětlení pojmů

Znovuzískávání

Sběr, odebírání a skladování fluorovaných skleníkových plynů z výrobků, například ze strojního a jiného zařízení a z nádob s uzavřeným prostorem (sběračů, tlakových nádob) během servisu nebo před jejich řádnou likvidací.

Recyklace

Opětovné použití znovu získaných fluorovaných skleníkových plynů po procesu základního přečištění (filtrace, sušení). V případě recyklování chladiv zahrnuje tato činnost také plnění chladiva zpět do stávajících zařízení za předpokladu, že byly z těchto zařízení znovu získány. Povoluje se používání i těch chladiv, která mají GWP vyšší než 2500 až do 31. 12. 2029 pro údržbu a servis stávajících zařízení. Taková recyklovaná chladiva smí použít pouze ten podnik, který provedl znovuzískání jako součást servisu nebo údržby, nebo ten podnik, pro který bylo znovuzískání jako součást servisu nebo údržby provedeno. Nádoby s recyklovaným chladivem musí být řádně označeny.

Regenerace

Průmyslové přepracování (filtrace, sušení, destilace, chemické zpracování a obdobné postupy) znovuzískaných skleníkových plynů tak, aby výsledkem byl produkt stejné kvality, jako je chladivo nové. Regenerace je záležitostí profesionálních obchodníků s plyny (chladivy) a výrobců chladiv. Povoluje se používání i těch chladiv, která mají GWP vyšší než 2500 až do 31. 12. 2029 pro údržbu a servis stávajících zařízení. Nádoby s regenerovaným chladivem musí být řádně označeny.

Zneškodnění

Likvidace, zničení, je proces trvalé přeměny nebo rozložení fluorovaného skleníkového plynu zcela nebo z větší části na jednu nebo více stabilních látek, u nichž se už nejedná o fluorované skleníkové plyny. Zneškodnění může provádět pouze ten výrobce chladiv, který má odpovídající technologické zařízení.

Využití recyklovaných nebo regenerovaných chladiv by mělo mít přednost před zneškodněním. F-plyny jsou mimořádně cenné, především ty, které pracují ve stávajících zařízeních a v dohledné době nebo později budou moci být recyklovány. Tato chladiva jsou důležitá pro servis a údržbu i na zařízeních s chladivy, která buď už vůbec na trhu nebudou, nebo budou příliš drahá.