Evidenční kniha zařízení s chladivem

Evidenční kniha musí obsahovat

 • Datum vyhotovení.
 • Jméno, adresu.
 • Druh a velikost náplně chladiva v t CO2-eq a oleje zařízení.
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace.
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení.

Do evidenční knihy zařízení se zaznamenávají tyto údaje

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy).
 • Závady a alarmy stahující se k zařízení.
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení.
 • Množství a typ instalovaných F-plynů.
 • Množství doplňovaných F-plynů. Musí být specifikováno z jakého důvodu: instalace, údržba a servis, únik chladiva.
 • NOVÉ: nutno uvádět, zda F-plyny obsažené v zařízení jsou regenerované, nebo recyklované. Pokud jsou regenerované, nebo recyklované, musí se zaznamenat údaje o společnosti, která provedla recyklaci nebo regeneraci (jméno, adresa, číslo certifikátu).
 • Množství znovuzískaných F-plynů.
 • Údaje o certifikovaných osobách.
 • Data a výsledky kontrol těsnosti.
 • Jména osoby, která provedla úkony.
 • NOVÉ: V případě likvidace zařízení se musí zaznamenat opatření provedená ke znovuzískání a zlikvidování chladiva.
 • Provozovatel zařízení je povinen uchovat „Evidenční knihu zařízení“ v místě provozu zařízení po dobu 5 let.

Zaznamenávané informace v evidenční knize

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

Informace uvedené na zařízení obsahující F-plyny

Na zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny) musí být umístěné typové štítky. Provozní předpisy a dokumentace zařízení musí být umístěny v blízkosti zařízení. U hermeticky uzavřeného zařízení z výroby musí být uvedena informace o obsahu fluorovaných skleníkových plynů.

Štítek na zařízení musí být

 • Jasně čitelný a nesmazatelný.
 • Upevněný (nalepený) v blízkosti obslužných míst pro plnění nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a také na té části zařízení či výrobku, která fluorovaný skleníkový plyn obsahuje.

Na štítku musí být uvedeno

 • Jméno dodavatele, montážní firmy.
 • Datum uvedení do provozu.
 • Druh chladicího systému.
 • Identifikační číslo.
 • Název fluorovaných skleníkových plynů za použití uznávaného průmyslového označení. Není-li toto označení k dispozici, uvede se chemický název.
 • Množství fluorovaných skleníkových plynů vyjádřené hmotností v kilogramech a ekvivalentem CO2-eq v tunách.
 • Jestliže je zařízení předem naplněno fluorovanými skleníkovými plyny, nebo je jeho provoz na těchto plynech závislý, přičemž tyto plyny mohou být doplněny mimo výrobní místo a jejich celkové množství není definováno výrobcem, musí štítek obsahovat množství naplněné ve výrobním místě, nebo množství, na které je zařízení určeno, a musí na něm být místo pro uvedené množství přidané mimo výrobní místo, jakož i pro výsledné celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.
 • Datum kontroly.

Formát štítků pro zařízení obsahující F-plyny

 • Štítky musí být umístěny v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a pokud možno v blízkosti stávajících štítků s názvem nebo s informacemi o výrobku na výrobku či zařízení, které fluorovaný skleníkový plyn obsahuje.
 • Štítek je proveden v úředních jazycích členského státu, v němž je zařízení uvedeno na trh.
 • Informace na štítku musí zřetelně vystupovat na pozadí a musí mít takovou velikost a řádkování, aby byla snadno čitelná. V případě, kdy se informace požadovaná tímto nařízením přidává na štítek, který je již na daném zařízení připevněn, nesmí být velikost písma menší než minimální velikost písma ostatních informací na tomto štítku, případně na stávajících označeních, nebo na dalších štítcích s informacemi o výrobku.
 • Celý štítek a jeho obsah musí být navržen tak, aby bylo zajištěné, že bude pevně připevněn na zařízení a čitelný při provozních podmínkách po celé období, kdy zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.
 • Výrobky a zařízení musí být označeny štítkem, který zahrnuje text „Obsahuje fluorované skleníkové plyny“.