Přehled sankcí

Od 1. 4. 2017 platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech. Přehled sankcí pro certifikované osoby a provozovatele zařízení dle zákona č. 89/2017 za nedodržování zákonných opatření týkajících se regulace RL a FP.

Přehled hlavních změn a nových opatření zákona č. 89/2017:

1/ § 3 odst. 1: Lhůta na předání znovuzískaných RL k likvidaci se prodlužuje ze 3 na 9 měsíců.

2/ § 4 odst. 3: Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinen je uchovat v místě provozu zařízení.

3/ § 4 odst. 4: Osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinna tyto kopie uchovávat v listinné nebo elektronické podobě.

4/ § 4 odst. 5: Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let. PODLE MŽP STAČÍ, KDYŽ JSOU TYTO ÚDAJE UVEDENÉ NA FAKTUŘE!

5/ § 13: Podle tohoto paragrafu ministerstvo životního prostředí vede a provozuje informační systém certifikovaných osob, který najdete na http://mzp.cz/dco. Dle čl. 4 ministerstvo zapíše do seznamu osobu certifikovanou v jiném členském státě EU, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.

6/ Ohlašovací povinnost do systému ISPOP: Limitní množství FP pro ohlašovací povinnosti přechází z kilogramů na tuny ekvivalentu CO2. Ohlašovací povinnost se týká osoby, která:
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů,
c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.

Dále zákon obsahuje výčet sankcí za nedodržování zákonných opatření týkajících se regulace RL a FP
(viz tabulka).

Přehled sankcí pro certifikované osoby a provozovatele zařízení dle zákona č. 89/2017

Nedodržené opatření Maximální sankce
fyzická osoba
Maximální sankce
právnická osoba
Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu. 1 000 000 1 000 000
Provádění činností uvedených v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu. 250 000 1 000 000
V rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 uvede na trh výrobek nebo zařízení, která obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé. 1 000 000 1 000 000
V rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně vypustí fluorované skleníkové plyny do atmosféry. 1 000 000 1 000 000
V rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu. 250 000  
Nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku. 500 000  
Neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová. 500 000  
Osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů. 500 000  
Osoba, která provádí údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, se dopustí přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009. 100 000  
Neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.   1 000 000
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu 500 000 500 000