Instalace klimatizace Brno

Instalace klimatizace, chlazení tepelných čerpadel má své specifika a pravidla. Nedodržením technologie montáže a instalace lze zničit velice rychle i to nejlepší, nejdražší a nejmodernější zařízení.

Zákazník laik musí doufat, že dodavatel montáže bude dodržovat tato základní pravidla:

 • kvalitní a perfektní mechanické a pájené spoje,
 • pájení natvrdo (v případě potřeby pod dusíkem),
 • minimum mechanických nečistot v systému,
 • důkladné vakuování systému pro odstranění vzdušné vlhkosti a inertních plynů,
 • tlaková zkouška na těsnost okruhu pro odhalení možné netěsnosti systému,
 • přesné množství konkrétního chladiva v systému,
 • vhodně zvolená tepelná a parotěsná izolace systému,
 • nastavení ochranných prvků a zkušební provoz s ověřením provozních parametrů.

I zde platí, že levná cena montáže se mnohdy projeví na samotné kvalitě provedení díla. V zájmu zákazníka by mělo být, zda pracovníci provádějící montáž mají potřebné kvalitní technické vybavení a odborné vzdělání v oboru.

Instalace zařízení lze rozdělit na několik částí

 • instalace venkovní jednotky,
 • instalace vnitřní jednotky,
 • instalace odvodu kondenzátu z vnitřní jednotky,
 • instalace odvodu kondenzátu z venkovní jednotky z namrzání v režimu tepelného čerpadla,
 • instalace propojovacího potrubní,
 • instalace elektro – elektrický přívod, elektronická komunikace, ovládání,
 • stavební úpravy.

Instalace venkovní jednotky klimatizace, chlazení

Venkovní jednotka se instaluje do venkovního prostředí na zem, fasádu, balkon, střechu atd. Může být instalována i na půdu, ale musí být zajištěn odvod / přívod vzduchu v půdním prostoru. Nosným prvkem pro instalaci venkovní jednotku na fasádu bývá dostatečně pevná konzola. Při instalaci jednotky na zem se používá vyvýšené podloží. Jednotku doporučujeme umístit tak, aby byla chráněna proti mechanickému poškození a byl zajištěn dostatečný tzv. servisní prostor. Jednotka by neměla v zimním období zapadnout sněhem.

Instalace vnitřní jednotky klimatizace, chlazení

Vnitřní jednotka musí být pevně připevněna (zavěšena) na nosný prvek. Opět musí být pro servisní a čistící účely dodržen tzv. minimální servisní prostor. Jednotku instalujeme vodorovně pro bezproblémový odtok kondenzátu.

Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky klimatizace

V režimu chlazení vzniká ve vnitřní jednotce ze vzdušné vlhkosti kondenzát. Kondenzát je nutné odvádět samospádem mimo jednotku, např. do odpadu, výlevky, případně je možné použít malé čerpadla, které mají výtlak na vzdálenost 15 až 30 m. Pokud je odvod kondenzu napojen na odpad, doporučuje se vložit do trasy kondenzu zápachový uzávěr (sifon). Pokud hrozí v zimním období zamrznutí odpadu, je nutné zajistit jeho ohřev. Je nutné brát na zřetel, že trasu potrubí svodu kondenzu je nutné občas čistit.

Odvod kondenzátu z venkovní jednotky klimatizace

V režimu tepelného čerpadla vzniká ze vzdušné vlhkosti na venkovní jednotce námraza, která je dle potřeby odtávána. Vzniklý kondenzát je nutné odvádět mimo vnitřní prostor venkovní jednotky. V zimním období může nastat hromadění vody a její namrzání v podobě narůstajícího ledu, který může poškodit ventilátor a kondenzátor.

Instalace propojovacího chladivového potrubí

Venkovní jednotka je propojena s vnitřní jednotkou Cu potrubím. Cu potrubí musí být certifikováno pro chlaďařské využití. Nesmí být použita měď pro topenářské aplikace. Podle velikosti chladicího výkonu sytému, celkové délky propojení a výškového převýšení mezi jednotkami se dimenzuje světlost (průměr) potrubí. Potrubí musí být spolehlivě tepelně a především parotěsně izolováno. Zamezí se tepelným ztrátám, poklesu výkonu systému a lokální kondenzaci vzdušné vlhkosti kdekoliv po trase potrubí. Pokud se využívá pájených spojů natvrdo, musí být provedeny pod ochrannou atmosférou dusíku. Dusík zabraňuje uvnitř měděného potrubí vzniku okují a „popílku“ z oxidující mědi, který zničí časem klimatizační systém. Pro hořlavá chladiva je nutné používat pouze a jen pájené nerozebíratelné spoje.

Instalace elektro pro klimatizaci nebo chlazení

Menší klimatizační systémy mají přívod elektrického napájení do vnitřní jednotky. Výkonnější zařízení jsou napájené přímo do venkovní jednotky, kde je největším spotřebitelem a odběratelem proudu kompresor. Dimenze elektrického přívodu musí být adekvátní výkonu systému. Nejistí se samotné zařízení proti přetížení, ale pouze přívodní vedení! Výkonnější klimatizační jednotky by měly mít samostatný elektrický přívod s potřebnou kapacitou.

Elektronická komunikace mezi venkovní a vnitřní jednotkou je podle výrobce a typu zařízení realizována prostřednictvím 12 V, 24 V, 35 V, 230 V. Komunikační kabel by měl být oddělen a vedena samostatně od silového elektrického napájení. Někdy je vyžadováno stínění komunikačního kabelu, aby se zabránilo rušení.