Legislativa

  • Nařízení EU č.842/2006 o F-plynech.
  • Nařízení EU č. 1005/2009 o Regulovaných látkách.
  • Zákon č. 483/2008 Sb., o Regulovaných látkách a F-plynech, je novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
  • Vyhláška č. 279/2009 Sb. – Prováděcí vyhláška o Regulovaných látkách a F-plynech.
  • Zákon č.73/2012 Sb.
  • Vyhláška 257/2012.
  • Nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2017.

F-plyny

Stávající mezní hodnoty množství náplně pro stanovení četnosti kontrol těsnosti 3 kg, 30 kg a 300 kg jsou nahrazeny hodnotami 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, jsou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech.

Způsob výpočtu celkového GWP směsi

CO2-eq = m x GWP

GWP směsi se vypočítá jako vážený průměr odvozený od součtu hmotnostních zlomků jednotlivých látek vynásobených jejich GWP, pokud není uvedeno jinak, včetně látek, které nejsou fluorovanými skleníkovými plyny.

Σ (látka X % x GWP) + (látka Y % x GWP) + …. (látka N % x GWP)
Kde % je podíl na hmotnosti s tolerancí +/- 1 %.

F-plyny – mezní hodnoty množství náplně látek F-plynů
Mezní hodnoty od 1. 1. 2015
5 t CO2-eq
50 t CO2-eq
500 t CO2-eq

GWP Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential)

Ukazatel založený na měření vlivu dané látky na životní prostředí a jeho zatížení oproti stálému CO2 (CO2 = 1). Potenciál globálního oteplování (GWP) přirovnává zatížení ovzduší danou látkou oproti CO2 (oxid uhličitý).

Například 1 tuna N2O (oxid dusný) uvolněná do ovzduší je rovna 270 tunám CO2. Oxid dusný (N2O) je 270x silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý (CO2).
Skleníkové plyny mají nejen různou schopnost vyvolávat globální oteplování (skleníkový efekt), ale i různou životnost v atmosféře.

Hodnota GWP používaná v souvislosti s nařízením o F-plynech se vypočítá ve smyslu stoletého potenciálu působení oteplování jednoho kg F-plynu v poměru k 1 kg CO2. CO2 ekvivalentní (CO2-eq) udává ekvivalentní emise vyprodukované během celého životního cyklu F-plynu způsobující globálního oteplování (skleníkový efekt). Udává se obvykle v kg a tunách ekvivalentu CO2 (5 kg CO2-eq, 5 t CO2-eq).

Regulované látky

Nařízení EU č. 517/2014 se nevztahuje na R22 a jiné Regulované látky!

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

Od 1. 1. 2015 není možné použít v rámci servisních činností regenerované a recyklované látky HCFC. Zařízení obsahující HCFC látky, které jsou provozované bez závad a úniků chladiva, mohou být i nadále v provozu i po datu 1. 1. 2015. Doba provozu takového zařízení je dána pouze jeho technickou životností. V případě úniku chladiva nebo nutnosti servisního zásahu do chladicího okruhu není možné použít regenerované a recyklované látky HCFC. Provozovatel zařízení v takovém případě má na výběr ze dvou možností. Náplň látek HCFC ze zařízení předat ke zneškodnění odborné firmě a samotné zařízení ekologicky zlikvidovat, v druhém případě nahradit chladivo HCFC Retrofitem, případně metodou Drop-in.

Regulované látky – mezní hodnoty množství náplně Regulovaných látek
Mezní hodnoty od 1. 1. 2015
3 kg
30 kg
300 kg