Seznam chladiv

Regulovaná chladiva CFC

 • R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217.

Regulovaná chladiva HCFC

 • R21, R22, R31,
 • R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b, R142, R142b,
 • R221, R222, R223, R224, R225, R225ca, R225cb, R226, R231, R232, R233, R234, R235, R241, R242, R243, R244, R251, R252, R253, R261, R262, R271,
 • R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R405A, R406A, R408A, R409A, R409B, R411A, R411B, R411C, R412A, R414A, R414B, R415A, R415B,
 • R500, R502, R503 a R509.

Skleníkové F-plyny HFC (chladiva částečně fluorované, a neobsahující chlor)

 • R23,
 • R32,
 • R41, R43-10mee,
 • R134, R134a, R152a, R125, R143, R143a,
 • R227ea, R236cb, R236ae, R236fa, R245fa,
 • R365mfc,
 • Fluorid sírový SF6,

Směsi chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor

 • R404A, R407A, R407B, R422A, R407C, R417A, R422D, R410A,
 • Isceon MO89,
 • R507A, R508A, R508B,
 • FX100.

F-plyny PFC (zcela fluorované)

 • CF4, C2F6, C3F8, C4F10, C5F12, C6F14, c-C4F8

Neregulovaná přírodní chladiva

 • R170 (Etan), RC270 (Cyklopropan), R290 (Propan), R600a (Isobutan), R717 (NH3), R744 (CO2), R1150 (Etylén), R1270 (Propylén).

Fyzikální vlastnosti chladiv

Ideální chladivo by mělo mít ideální termodynamické vlastnosti, být nehořlavé, netoxické, nekorozivní, nevýbušné, ekologicky nezávadné, nezpůsobující skleníkový efekt (GWP) a nepoškozující ozonovou vrstvu (ODP).

Chladivo je teplonosná látka, která slouží k přenosu, předávání nebo odebírání tepla. Jedná se o chemické sloučeniny určitých prvků nebo směsí chladiv, které určují jejich specifické vlastnosti: vypařovací a kondenzační teplotu/tlak, objemovou chladivost, výparné teplo, teplotní skluz, atd. Cíleným kombinováním jednotlivých složek a jejich vzájemných směšovacích poměrů leze měnit vlastnosti chladiv.

Chladiva dělíme podle provozní vypařovací teploty

 • nízkotlaká – R 11, R 123
 • střednětlaká – R 12, R134a, R500
 • vysokotlaká – R 22, R410a

Tvorba označení chladiv

Je-li číslo menší než 399, jedná se o jednosložkové organické chladivo.

R 1.. R 2..

Do této řady patří halogenové uhlovodíky (R 134a). Na základě čísel a jejích řazení lze určit uhlíkem vázané atomy. Písmeno na konci značí jejich asymetrii isomerů.

R4..

Tato řada byla zvolena namátkově a znamená zeotropní směs. Tzn. chladiva, která při vypařování a kondenzaci vykazují teplotní skluz a při změně fáze kapalina-pára i pára-kapalina vykazují různé složení.

R 5..

Tato řada byla zvolena namátkově a znamená azeotropní směs. Tzn. chladiva, která při vypařování a kondenzaci nevykazují žádný, nebo téměř žádný teplotní skluz a při správném směšovacím poměru se chovají jako jednosložková.

R 6..

Tato řada byla zvolena namátkově a znamená organické chladiva.

R 7..

Tato řada 700 znamená anorganické sloučeniny. Označení nevyjadřuje žádné údaje o chemickém složení chladiva. Jedná se vesměs o přírodní chladiva.

Azeotropní směsi

Azeotropní směsi jsou směsi chladiv, kde podíl složek je zcela přesný a určitý. Pouze v určitém a přesném poměru má tato směs specifické vlastnosti jak ve stavu kapalném, tak i ve skupenství plynném. Při kondenzaci i vypařování zůstává podíl obou složek přesný a termodynamické vlastnosti odpovídají jednosložkové látce. Neprojevuje se zde teplotní skluz a azeotropní chladiva se chovají jako čistá jednosložková chladiva. Bod varu směsi je nižší než bod varu jednotlivých složek a teplota odpovídá tlaku. Při úniku ze systému se poměr složení chladiva nemění.

Zeotropní směsi

Zeotropní směsi jsou směsi chladiv, které obsahují látky s různým bodem varu při daném tlaku. U těchto směsí se projevuje teplotní skluz v důsledků rozdílných teplot varu (vypařování) a kondenzace (zkapalňování) jednotlivých složek. Bod varu směsi je vyšší než bod varu jednotlivých složek a bod kondenzace směsi je nižší než bod kondenzace jednotlivých složek. Teplotní skluz směsi se projevuje při fázové přeměně (kapalina-plyn, plyn-kapalina), kdy mají jednotlivé složky směsi jisté teplotní rozpětí. Teplotní rozpětí je závislé na hodnotách bodu varu jednotlivých složek směsi a na jejich procentuálním množství.