Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2017 tyto legislativní povinnosti:

  • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

Legislativní povinnosti provozovatele

  • Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.
  • Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Pravidelné kontroly těsnosti F-plyny

F-plyny
Obsah F-plynů Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
5 t CO2-eq 1 x 12 měsíců 1 x 24 měsíců
50 t CO2-eq 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
500 t CO2-eq 1 x 3 měsíce 1 x 6 měsíců

Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.

Pravidelné kontroly těsnosti Regulované látky

Regulované látky
Obsah regulovaných látek Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
hermetické systémy 6 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
3 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
30 kg – 300 kg 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
nad 300 kg 1 x 3 měsíce * 1 x 6 měsíců

* Systém detekce úniků, povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více.

Pravidelné kontroly těsnosti – Hermeticky uzavřené zařízení

Platnost od 1. 1. 2017

  • Kontroly těsností se nevztahují na hermeticky uzavřené zařízení obsahující méně než 10 tun CO2-eq. Zařízení musí být ovšem od výrobce označené jako Hermeticky uzavřený systémem.

Povinnosti provozovatele zařízení

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel zařízení zajistit opravu bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení zajistí provozovatel kontrolu těstnosti F-plynů prostřednictvím certifikované osoby. Udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv.

Vedení záznamů

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny. Mohou se i nadále používat stávající evidenční knihy. Je možné používat i elektronické záznamy. Provozovatel zařízení musí uchovávat záznamy po dobu pěti let.

U zařízení, která po změně obsahují méně než 5 t CO2-eq, není nutné záznamy dále vést. Do evidenční knihy se zapíše, že zařízení obsahuje méně než 5 t CO2-eq, a kniha se uzavře.

Na zařízení musí být umístěn viditelný štítek podle nařízení 2015/2068, na kterém je uvedena hodnota CO2-eq v tunách. Při přechodu na jiný typ chladiva je nutné do evidenční knihy zapsat typ a množství nového chladiva v CO2-eq v tunách. Provozovatel zařízení je povinen uchovávat záznamy v místě provozu zařízení.

NOVÉ: Servisní firmy musí uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let (dostačující je kopie pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a následně vytištěná a uchovaná v papírové podobě).

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

Sdílení zodpovědnosti

Distributor / instalující osoba – zodpovědnost za distribuci chladiv certifikovaným podnikům je nyní zcela jasně sdílena jak samotnými distributory (prodejci), tak montážními firmami. Distributoři chladiv musí kontrolovat, že jsou F-plyny dodávány pouze certifikovaným podnikům.

Předplněná nehermeticky uzavřená zařízení plněná F-plyny jsou dodávaná konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede certifikovaný podnik.