Povinnosti provozovatele klimatizačního a chladícího zařízení

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2017 tyto legislativní povinnosti:

  • Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).
  • CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

Legislativní povinnosti provozovatele

  • Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.
  • Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Pravidelné kontroly těsnosti F-plyny

F-plyny
Obsah F-plynů Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
5 t CO2-eq 1 x 12 měsíců 1 x 24 měsíců
50 t CO2-eq 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
500 t CO2-eq 1 x 3 měsíce 1 x 6 měsíců

Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.

Limity chladiv pro povinnost zavést systém detekce úniku
Chladivo Obchodní název GWP Min. náplň (kg)
23 14800 33,78
32 675 740,74
134a 1430 349,65
125 3500 142,86
245fa 1030 485,437
404A 3922 127,49
407A 2107 237,30
407C 1774 281,85
407D 1627 307,31
407F Performax LT TM 1825 273,97
410A 2088 239,46
417A ISCEON® MO59 2346 213,13
422A ISCEON® MO79 3143 159,08
422D ISCEON® MO29 2729 183,22
423A ISCEON® 39TC TM 2280 219,30
424A RS44 2440 204,92
426A RS24 1508 331,56
427A FX100 2138 233,86
428A RS52 3607 138,62
434A RS45 3245 154,08
437A ISCEON® MO49plus 1805 277,01
438A ISCEON® MO99 2265 220,75
442A RS50 1888 264,83
449A 1397 357,91
507 3985 125,47
508A 13214 37,83
508B Suva 95 13396 37,32
ISCEON® MO89 3805 131,41

Pravidelné kontroly těsnosti Regulované látky

Regulované látky
Obsah regulovaných látek Četnost kontrol
Bez systému detekce úniků Se systémem detekce úniků
hermetické systémy 6 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
3 kg – 30 kg 1 x 12 měsíců 1 x 12 měsíců
30 kg – 300 kg 1 x 6 měsíců 1 x 12 měsíců
nad 300 kg 1 x 3 měsíce * 1 x 6 měsíců

* Systém detekce úniků, povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více.

Pravidelné kontroly těsnosti – Hermeticky uzavřené zařízení

Platnost od 1. 1. 2017

  • Kontroly těsností se nevztahují na hermeticky uzavřené zařízení obsahující méně než 10 tun CO2-eq. Zařízení musí být ovšem od výrobce označené jako Hermeticky uzavřený systémem.

Povinnosti provozovatele zařízení

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel zařízení zajistit opravu bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení zajistí provozovatel kontrolu těstnosti F-plynů prostřednictvím certifikované osoby. Udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv.

Vedení záznamů

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny. Mohou se i nadále používat stávající evidenční knihy. Je možné používat i elektronické záznamy. Provozovatel zařízení musí uchovávat záznamy po dobu pěti let.

U zařízení, která po změně obsahují méně než 5 t CO2-eq, není nutné záznamy dále vést. Do evidenční knihy se zapíše, že zařízení obsahuje méně než 5 t CO2-eq, a kniha se uzavře.

Na zařízení musí být umístěn viditelný štítek podle nařízení 2015/2068, na kterém je uvedena hodnota CO2-eq v tunách. Při přechodu na jiný typ chladiva je nutné do evidenční knihy zapsat typ a množství nového chladiva v CO2-eq v tunách. Provozovatel zařízení je povinen uchovávat záznamy v místě provozu zařízení.

NOVÉ: Servisní firmy musí uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let (dostačující je kopie pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a následně vytištěná a uchovaná v papírové podobě).

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

Sdílení zodpovědnosti

Distributor / instalující osoba – zodpovědnost za distribuci chladiv certifikovaným podnikům je nyní zcela jasně sdílena jak samotnými distributory (prodejci), tak montážními firmami. Distributoři chladiv musí kontrolovat, že jsou F-plyny dodávány pouze certifikovaným podnikům.

Předplněná nehermeticky uzavřená zařízení plněná F-plyny jsou dodávaná konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede certifikovaný podnik.

Ztráta evidenční knihy zařízení

V případě ztráty nebo zničení evidenční knihy zařízení je nutné založit novou evidenční knihu zařízení.

V nové evidenční knize zařízení musí být uvedeny údaje o ztrátě předchozí evidenční knihy zařízení včetně data ztráty s popisem události ztráty evidenční knihy zařízení a uvést datum poslední provedené kontroly zařízení. Doporučuje se skutečnost ztráty potvrdit podpisem oprávněné osoby provozovatele zařízení.

Pokud jsou k dispozici kopie původní evidenční knihy zařízení, je přiložená kopie k nově založené evidenční knize zařízení dostačujícím důkazem pro případ kontroly.

Kopie protokolu kontrol ze strany ČIŽP, kde je uvedeno, zda provozovatel v den kontroly předložil evidenční knihu zařízení, nahrazuje kopie evidenční knihy zařízení.

V případě kontroly není možné omluvit nepřítomnost evidenční knihy zařízení její ztrátou nebo zničením, pouze, budou-li předloženy kopie původní evidenční knihy.