Revize tlakových nádob

Provádíme revize tlakových nádob dle Vyhlášky č. 18/1979 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů

 • U vyhrazených tlakových zařízení se provádí roční provozní revize.
 • Doporučená kontrola tloušťky stěny ultrazvukovou metodou se provádí jedenkrát za pět let.
 • Tlaková zkouška se provádí jedenkrát za devět let.
 • Výchozí revize zařízení se provádí před uvedením zařízení do provozu včetně posouzení kompletnosti průvodní technické dokumentace i ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb. v plném znění.
 • Provozní revize zařízení a s nimi související kontroly zajištění způsobilosti osob (odpovědnost za provoz zařízení, obsluha nádob, vedení provozní dokumentace).
 • Vnitřní revize zařízení z titulu stavu materiálu (koroze, poškození, atd.). Nelze-li spolehlivě provést, provádíme náhradou měření tloušťky stěny ultrazvukovou metodou s následným porovnáním s údaji z dokumentace nádoby.
 • Zkoušky těsnosti zařízení hydraulicky, detekční kapalinou, případně provozním médiem s ověřením těsnosti nádoby za provozního tlaku.
 • Hydraulické tlakové zkoušky zařízení s ověřením pevnosti nádoby.

Nejedná-li se o vyhrazené tlakové zařízení, doporučujeme kontrolu tloušťky stěny ultrazvukovou metodou. Pro vyhodnocení stavu zařízení pomocí ultrazvukové metody je žádoucí znalost skutečného provedení síly stěny. Lze provést kontrolní pevnostní výpočet síly stěny na základě naměřených hodnot ultrazvukovou metodou.

Dokumenty nutné pro provedení revize tlakových nádob

 • průvodní technická dokumentace nádoby – ”Pasport”,
 • v případě jednoduché tlakové nádoby (JTN) – Návod k obsluze, údržbě

Pravidla pro revizi tlakových nádob

 • Pokud není potřebná průvodní dokumentace k dispozici, je nutné požádat výrobce (dodavatele) o zaslání dokumentace k zařízení.
 • Bez dokumentace není možné provést revizi.
 • Nádoba bez revizního otvoru: platná hydraulická tlaková zkouška ne starší 9 let.
 • Nádoba s revizním otvorem: platná vnitřní revize ne straší 5 let.
 • Provozní revize platí 1 rok.
 • Písemně ustanovená osoba odpovědná za bezpečný a hospodárný provoz zařízení.
 • Ustanovená způsobilá obsluha, tj. starší od 18 let, platná lékařská prohlídka např. jako údržbář či obsluha TNS, zaškolena a prokazatelně přezkoušena ze znalostí dle ČSN 69 0012 (Tlakové nádoby stabilní), provozní pravidla, platnost přezkoušení 3 roky.

Kdy se jedná o tlakovou nádobu?

Dle požadavku Vyhlášky č. 18/1979 Sb. nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

O tlakovou nádobu i při splnění podmínky dle požadavku Vyhlášky č. 18/1979 Sb. se nejedná za těchto výjimek:

 • Tlakové nádoby do 10 litrů (včetně), u nichž bezpečnostní součin (objem v litrech x tlak v MPa) nepřevyšuje 10, přičemž se posuzuje každý prostor zvlášť.
 • Tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm (včetně) bez sběračů, popřípadě se sběrači, pokud sběrač z trubky i nekruhového průřezu nemá vnitřní rozměr větší než 150 mm (včetně).
 • Potrubí, jeho rozšířené části a tlakové nádoby do něho vestavěné (určené například k uvolňování tlaku nebo jako zásobníky), jejichž vnitřní průměr (D) nepřesahuje trojnásobek vnitřního průměru (d) největší připojené trubky (D je menší 3d), jakož i všechny rozšířené části potrubí a tlakové nádoby do něho vestavěné, pokud slouží jen k dopravě pracovní látky (například rozdělovače, odlučovače, sběrače).

Pokyny pro přípravu nádoby na provedení vnitřní revize

 • Nádobu je potřeba dle potřeby odpojit od zdroje tlaku.
 • Otevřít průlezový, případně nahlížecí otvory, opatrně sejmout těsnění, případně připravit nové těsnění pro opětovné uzavření nádoby.
 • Řádně očistit vnitřní i vnější povrch tak, aby šlo posoudit stav stěn, napadení korozí, případně přepočítat max. pracovní přetlak.
 • Po provedení vnitřní revize řádně uzavřít nádobu (pozor na těsnění).
 • Po vnitřní revizi vždy následuje zkouška těsnosti. Zkouška těsnosti se provede buď obdobně jako tlaková zkouška (pouze zkušební přetlak se rovná hodnotě maximálního pracovního přetlaku), nebo se provede pracovním médiem opět při hodnotě max. pracovního přetlaku s následným potíráním spojů a svarů detekční kapalinou.

Pokyny pro přípravu nádoby na provedení tlakové zkoušky

 • Nádobu je třeba dle potřeby odpojit od zdroje tlaku.
 • V některých případech, nelze-li např. při plnění vodou zajistit odvzdušnění nádoby, je potřeba sklopit nádobu do vhodné polohy pro provedení zkoušky.
 • Je naprosto nezbytné provést pevné zaslepení zátek, šroubení, tlakových spínačů, redukčních ventilů, přírub a všech výstupů z nádoby včetně nátrubku pro pojistný ventil (zkušební přetlak je zpravidla 1,5 násobku max. provozního).
 • Při zaslepování nátrubků je rovněž zapotřebí zohlednit nutnost vytěsnit při plnění nádoby vodou veškerý vzduch z nádoby, (tzn.: nejvyšší místo musí při plnění nádoby zajistit její odvzdušnění).
 • Na některém z nátrubků připravit jediný výstup z nádoby opatřený vnějším G ½“ závitem se zabroušeným čelem pro připojení ruční tlakové pumpy, délka závitu musí být minimálně 15 mm. Vhodné je např. plnění přes spodní vypouštěcí nátrubek, který se osadí kulovým uzávěrem s delším nástavcem. Po naplnění nádoby se kulový uzávěr uzavře a připojí se tlaková pumpa.
 • Nádobu před zkouškou zcela naplnit vodou o teplotě cca 20°C.

Revize tlakových nádob bez průvodní technické dokumentace, obzvlášť vyrobené mimo ČR, neprovádíme.